Contoh Surat Kuasa Menjaga Showroom Mobil

SURAT KUASA MENJAGA SHOWROOM  MOBIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Surat kuasa ini di buat agar si penerima kuasa menjaga showroom motor tersebut. Selain itu ia juga bertanggung jawab dalam memelihara, merawat serta bertanggung jawab kepada semua karyawan yang bekerja didalamnya. Perincian dari showroom mobil tersebut antara lain:

Nama showroom           :

Letak                            :

Luas                            :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Penerima  Kuasa                                                       Pemberi Kuasa

 Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                   (…………………………..)