Contoh Surat Kuasa Menjaga Showroom Motor

SURAT KUASA MENJAGA SHOWROOM  MOTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Memberikan Kuasa Kepada

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Untuk menjaga showroom motor.

Nama showroom           :

Letak                            :

Luas                            :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                            Yang Memberikan Kuasa

 

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                               (…………………………..)