Contoh Surat Kuasa Menjual Rumah

SURAT KUASA MENJUAL RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                            :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

No. KTP                                    :

Memberikan Kuasa Kepada :

Nama                            :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

No. KTP                                    :

Untuk menjual sebuah rumah :

berukuran _______ m X_______ m, atau seluas ___ meter persegi yang terletak di wilayah _________________,____________________ Kecamatan _______________________, Kelurahan _______________________ dengan batas:

Utara       : (____________________)

Selatan    : (____________________)

Barat       : (____________________)

Timur       : (____________________)

Selanjutnya disebut “Rumah” 

 

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                                        Yang Memberikan Kuasa

 

 Materai Rp.6000

 

(…………………)                                                           (…………………………..)