Contoh Surat Kuasa Pembayaran Listrik

SURAT KUASA PEMBAYARAN LISTRIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk membayarkan listrik.

 

Dengan perincian:

Alamat                          :

Jumlah Uang                 :

 

Surat ini berisikan bagi yang menerima kuasa untuk segera melakukan pembayaran listrik atas nama yang memberi kuasa. Selain itu ia juga bertanggung jawab penuh atas uang yang telah diberikan.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 (Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

              Pemberi Kuasa                                                            penerima Kuasa

            Materai Rp. 6.000

 

      ( ……………………….)                                          (……………………… )