Contoh Surat Kuasa Pendaftaran Perlombaan

SURAT KUASA PENDAFTARAN PERLOMBAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

 

Memberikan kuasa berupa penyerahan formulir permohonan untuk didaftarkan dalam kegiatan perlombaan _____________  di __________________, kepada:

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

                                                 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

(tempat) (tanggal) (bulan) (tahun)

 

     Penerima Kuasa                                                            Pemberi Kuasa

           

 

( __________________  )                                                            ( _________________  )