Contoh Surat Kuasa Penetapan Gedung Baru

SURAT KUASA PENETAPAN GEDUNG BARU

(Tempat), tanggal _______ bulan _____tahun   __________, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

No KTP                                     :

Jabatan                                    :

Telp (rumah/kantor/HP)              :

Alamat                                      :

 

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

No. KTP                                                :

Alamat                                      :

Keterangan                               : Untuk menggantikan mengambil alih didalam                                                                  penetapan gedung baru.

 

Dengan perincian sebagai berikut :

Lokasi                                      :

Luas                                         :

Banyak Lantai                           :

 

Demikian surat kuasa ini saya berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan dapat di pertanggung jawabkannya.

 

 

                        Materai

                        Rp 6.000,-

 

(……………………………………)

   Nama lengkap dan tanda tangan