Contoh Surat Kuasa Pengambilan Bus Pariwisata

SURAT KUASA PENGAMBILAN BUS PARIWISATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan :

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

Memberikan Kuasa Kepada :

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

Untuk pengambilan sebuah bis pariwisata dengan :

No. pol                                     :

Warna                           :

No. Mesin                     :

No. Rangka                   :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini di buat semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

 

(Tempat), (Tanggal), (Bulan), (Tahun)

 

   Yang Diberi Kuasa                                                     Yang Memberikan Kuasa

   Materai Rp.6000

 

 

   (…………………)                                                        (…………………………..)