Contoh Surat Kuasa Penjualan HP

SURAT KUASA PENJUALAN HP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            :

Jenis kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP                         :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa penyerahan untuk menjualkan Hp, kepada:

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP                         :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk menjualkan Hp dengan spesifikasi hp :

Merek                           :

Tipe                              :

Tahun                           :

                                                 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

  Penerima Kuasa                                                                          Pemberi Kuasa

           

 

 ( Nama Lengkap )                                                         ( Nama Lengkap  )