Contoh Surat Kuasa Penjualan Lahan Kosong

SURAT KUASA PENJUALAN LAHAN KOSONG

Jakarta, tanggal _______ bulan _____tahun   __________, Saya yang bertandatangan      di bawah ini :

Nama                                                    :

Jenis Kelamin                                        :

No KTP                                                 :

Telp (rumah/kantor/HP)                          :

Alamat                                                  :

 

Dengan ini memberi kuasa kepada         :

Nama                                                    :

Jenis Kelamin                                        :

No. KTP                                                            :

Alamat                                                  :

Keterangan                                           : Untuk menjual lahan kosong.

  Dengan perincian sebagai berikut         :

Lokasi                                                  :

Luas lahan kosong                                :

 

Demikian surat kuasa ini saya berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan dapat di pertanggung jawabkannya.

 

 

                      

                 Materai

                     Rp 6.000,-

 

(……………………………………)

    Nama lengkap dan tandatangan