Contoh Surat Kuasa Penjualan Rumah

SURAT KUASA PENJUALAN RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP                         :

Alamat                          :

 

Memberikan kuasa penyerahan untuk menjual sebuah rumah, kepada :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk menjual rumah. Dengan spesifikasi:

Terletak di                     :

Luas Tanah                   :

Luas Bangunan             :

                                                 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Serta harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

   Penerima Kuasa                                                                     Pemberi Kuasa

           

 

 ( Nama Lengkap )                                                                     ( Nama Lengkap )