Contoh Surat Kuasa Pinjam Meminjam Ruang Kerja

SURAT KUASA PINJAM MEMINJAM RUANG KERJA

  Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No KTP                                     :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk Meminjamkan ruang kerja untuk rapat pada PT _________ dengan uraian:

Jumlah ruang                :

Lokasi                          :

Ukuran Ruangan                        :

 

Demikilnlah surat kuasa ini di buat sebagaimana mestinya. Dan dapat dipertanggung jawabkan dengan sebenarnya.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang Menerima Kuasa                                                                 Yang Memberi Kuasa

 Materai Rp 6.000

 

 ______________________                                              ______________________

 Direktur Utama            

Tembusan kepada :